Human epidermal growth receptor 2 or HER2 เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง พบได้บนพื้นผิวของเซลล์ ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการเติบโตของเซลล์ และการแบ่งเซลล์ เมื่อเซลล์ผลิต HER2 มากจนเกินไป ก็จะทำให้เกิดการเติบโตของเนื้องอกที่รวดเร็วและผิดป กติ

ผู้ป่วยมะเร็งที่มีผล HER2 เป็นบวก จะมีการเติบโตของเนื้องอกที่รวดเร็วกว่าปกติและแพร่ก ระจายได้มากกว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มีผล HER2 เป็นลบ อีกทั้งผู้ป่วยมะเร็งที่มีผล HER2 เป็นบวกยังไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยใช้ฮอร์โมน แต่จะตอบสนองต่อการรักษาที่ใช้ยา Trastuzumab ซึ่งเป็นยาที่มุ่งเน้นไปที่ตัวรับ HER2

ร้อยละ 25-30 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และประมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร มีปริมาณโปรตีน HER2 มากเป็นพิเศษบนพื้นผิวของเซลล์เนื้องอก

อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยของแพทย์ว่า ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีผล HER2 เป็นบวกหรือไม่ ต้องอาศัยผลการตรวจพิเศษ คือ การนำชิ้นเนื้อบริเวณที่สงสัยไปย้อมน้ำยาตรวจเฉ พาะ หรือการย้อมสีด้วยมือ แล้วดูผ่านกล้องไมโครสโคป ซึ่งต้องให้นักพยาธิวิทยาเป็นผู้ทำการตรวจ กินระยะเวลานานถึง 36 ชั่วโมง จึงทราบผลตรวจ และเสี่ยงการปนเปื้อน ส่งให้เกิดความผิดพลาดในผลตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้ อได้