"aroi" = delicious
"aroi mak" or "aroi mak mak" = too delicious if you really enjoyed it