สวทช. กระทรวงวิทย์ เปิดศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริ ยะ หรือโทปิค นำร่องด้วยหมึกพิมพ์นำไฟฟ้าแบบกราฟีนคาร์บอน พร้อมให้เอกชนต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางการ ตลาด

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา ติ เปิดเผยว่า หลังจากนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพ ิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคประสบความสำเร็จในการพัฒนา หมึกพิมพ์นำไฟฟ้า ที่สามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวต่าง ๆ ล่าสุด สวทช.ได้เปิดศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิก ส์ และอิเล็กทรอนิกส์ อินทรีย์ หรือโทปิคขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตนวัตกรรมใหม่ของอิเล็กทรอน ิกส์แบบพิมพ์ได้ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยให้ก้าวสู่นวัตกรร มแห่งโลกอนาคต เบื้องต้น นำร่องด้วยนวัตกรรมใหม่บนนิตยสารและบรรจุภัณฑ์ ด้วยหมึกพิมพ์นำไฟฟ้า
จากกราฟีน คาร์บอน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

หมึกพิมพ์ที่พัฒนาขึ้น ทำให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของอุตสาหกรรมการพิมพ์และอิเล็ กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์วัสดุที่มีคุณสมบัติหลากหล าย ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่สามารถแสดงข้อมูลหรือภาพเคลื่อนไหวบนหี บห่อ หรือนิตยสารที่มีหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส์ดึงดูดสายตาบนแ ผงหนังสือ นอกจากนี้ หมึกพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่นำมาใช้พิมพ์อาร์เอฟไอดี พร้อมกับการพิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทำให้ราคาถูกลงอีกด้วย